Redovni zimski ispitni rok u akad. god. 2021./2022.

ZIMSKI ROK 24. 1. 2022. – 18. 2. 2022.

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 1., 8., 15.9. u 12 u B320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 31.1., 7. i 14.9. u 9 u B320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 26.1., 2.2. i 9.2. u 12 u B320
Govorna tehnologija 3.2., 10.2. i 17.2. u 12, javiti se na mail
   
Opća fonetika 1., 8. i 15.2. u 14 u B320
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 27.1., 3.2. i 10.2. u 10 u A-209
Govorništvo 26.1., 2.2. i 9.2. u 10 u A-209
Lingvistika govora 25.1, 2.2. i 9.2. u 10 u B-315
Slušanje i govor 31.1., 7.2 i 14.2. u 14 u B-320
   
Ortofonija 26.1., 2.2. i 9.2. u 10 u A-209
Razvoj govora 25.1., 1.2. i 8.2. u 9:30 u B320
   
Govornička argumentacija 1.2., 8.2. i 15.2. u 11 u A209
Metodika govorništva 25.1, 2.2. i 9.2. u 10 u B-315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 26.1., 2.2. i 9.2. u 10 h
Govorničke vrste 25.1., 1.2. i 8.2. u 13 h u B 315
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 27.1., 3.2. i 10.2. u 11 u A-209
   
Audiologija i spaciocepcija 26.1., 2.2. i 9.2. u 12, Poliklinika SUVAG
Audiotehnika 25.1., 1.2. i 8.2. u 9:30 u B320
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 31.1., 7.2 i 14.2. u 14 u B-320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 31.1., 7.2 i 14.2. u 14 u B-320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 26.1., 2.2. i 9.2. u 14 u B-320
   
Akustička fonetika – seminar  1., 8. i 15.9. u 14 u B317
Metodologija znanstvenog rada 1., 8. i 15.9. u 16 u B317
Statistika 26.1. u 12, 2.2. u 13 i 16.2. u 12 u D7
Istraživanje proizvodnje govora 31.1., 7. i 14.9. u 9 u B320
Psihoakustika – seminar 25.1., 1.2. i 8.2. u 13 h u B 315
Računalna analiza i sinteza govora 3.2., 10.2. i 17.2. u 12, javiti se na mail
   
Izborni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Fonetika i fonologija 25.1., 1.2. i 8.2. u 9:30 u B320
Fonetska korekcija izgovora 31.1., 7.2 i 14.2. u 14 u B-320
Govorna fluentnost 26.1. u 10.00, A-102; 2.2. i 9.2 u 10.00, B-320
Govor i pokret 31.1., 7.2. i 14.2. u 14 u B-320
Govor masovnih medija 26.1., 2.2. i 9.2. u 10 u A-209
Govorništvo za nastavnike (NM) 1.2., 8.2. i 15.2. u 12 u A209
Istraživanja percepcije govora 31.1., 7.2 i 14.2. u 14 u B-320
Koartikulacija 31.1., 7. i 14.9. u 14 u B317
Korekcija izgovora 25.1., 1.2. i 8.2. u 9:30 u B320
Neurofonetika 26.1. u 10.00, A-102; 2.2. i 9.2 u 10.00, B-320
Neurolinguistics 31.1., 7.2 i 14.2. u 14 u B-320
Neverbalna komunikacija 27.1., 3.2. i 10.2. u 11 u A-209
Ortoepija hrvatskoga jezika II 25.1, 2.2. i 9.2. u 10 u B-315
Povijest govorništva 1.2., 8.2. i 15.2. u 10 u A209
Proizvodnja govora (NM) 26.1. u 10.00, A-102; 2.2. i 9.2 u 10.00, B-320
Research into speech perception 31.1., 7.2 i 14.2. u 14 u B-320
Retorika i stilistika 25.1, 2.2. i 9.2. u 10 u B-315
Teorija informacije i komunikacije 3.2., 10.2. i 17.2. u 12, javiti se na mail
Učenje stranog jezika 26.1., 2.2. i 9.2. u 12 u B320