Upute za izradu diplomskoga rada i završetak diplomskoga studija

Odsjek za fonetiku
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prijava teme i mentora

Diplomski rad na studiju fonetike je kolegij koji se upisuje u 4. semestru diplomskog studija. Studenti diplomskoga studija tijekom trećeg semestra mogu razgovarati s potencijalnim mentorima o temi za diplomski rad. Svaki nastavnik Odsjeka za fonetiku u ak. godini 2023/24. može primiti najviše četiri nova studenta za mentoriranje diplomskoga rada. Studenti se potencijalnim mentorima trebaju javiti  najkasnije do 4. ožujka 2024.

Rok za prijavu diplomskih radova na studiju fonetike je 18. ožujka 2024. godine. Obrazac za prijavu diplomskog rada potrebno je ispuniti elektronički. Elektroničku verziju obrasca (kao word dokument, bez potpisa) potrebno je poslati mailom.

Umjesto potpisivanjem, mentori će svoju suglasnost potvrditi mailom. Studenti obrazac za prijavu istodobno trebaju poslati u tajništvo, pročelniku i mentoru/komentorima, tj. na tri adrese: fonetika@ffzg.hr, gkisicek@ffzg.hr i mail svog mentora. Mentor svoju suglasnost javlja na sve tri adrese (reply all), dovoljno s rečenicom: Suglasan sam mentorirati (ime studenta i naziv teme). Mail suglasnosti vrijedi umjesto potpisa.

Važna napomena za međuodsječke diplomske radove:
Upozoravamo studente da mentor i komentor na obrascima za prijavu teme na obama odsjecima moraju biti isti. (Ne može na obrascu Odsjeka za fonetiku pisati da je mentor s fonetike, a na obrascu drugoga odsjeka da je komentor s fonetike.)

Teme će biti razmotrene na sjednici Vijeća odsjeka 25. ožujka 2024.

Nakon što Odsjek odobri temu i mentora, tajnica Odsjeka u ISVU upisuje naslov teme, ime i prezime mentora/komentora te datum donošenja suglasnosti Odsjeka ili konačne suglasnosti obaju odsjeka (za jedinstveni rad).

Prilozi:

Molba za odobrenje teme

Molba za promjenu teme i/ili mentora

Studenti koji žele promijeniti mentora najprije trebaju razgovarati s trenutačnim mentorom te zatražiti dopuštenje za izbor novoga mentora. Nakon toga, Vijeću Odsjeka upućuju molbu za odobrenjem promjene mentora. Novu temu/naslov odobrava Vijeće Odsjeka za fonetiku.
Ako studenti žele diplomirati do kraja ljetnoga ispitnog roka tekuće godine, tada:
a) prvu verziju rada trebaju predati mentoru do 15. svibnja tekuće godine
b) rad koji je mentor već pogledao i odobrio članovi komisije moraju dobiti najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, ako studenti žele da obrana bude prije završetka ljetnoga ispitnog roka.
Ako studenti žele diplomirati do 30. rujna tekuće godine, trebaju prvu verziju rada predati mentoru najkasnije do 1. srpnja.

Studenti trebaju pročitati članak 56. i 57. Pravilnika o studiranju.

Upute za pisanje i oblikovanje teksta

Upute za pisanje i oblikovanje teksta diplomskoga rada nalaze se u prilogu. Molimo studente da se pridržavaju tih uputa!

Upute za pisanje diplomskoga rada

Informacije o izradi i obrani diplomskoga rada

Prije početka konzultacija o početku izrade rada student u pisanom obliku predlaže mentoru temu rada i metodu na najviše jednoj stranici. Nakon toga na konzultacijama student i mentor dogovaraju plan rada. U svim fazama istraživanja i pisanja diplomskoga rada student ima pravo na konzultacije s mentorom, a prema potrebi i s ostalim nastavnicima Odsjeka.
Mentor je dužan upozoriti na propuste u radu i pomoći studentu da dovede rad do završnoga oblika koji se pohranjuje u knjižnicu.  Dakle, od studenta se očekuje da uloži ozbiljan napor od početka pisanja rada jer se i rad koji student prvi put predaje mentoru također ocjenjuje, tj. čini dio konačne ocjene. Dakako, konačnu ocjenu čini i prezentacija te odgovori na pitanja povjerenstva na samoj obrani.

Prije predaje cjelovitog rada na čitanje mentoru student treba napraviti provjeru izvornosti svog diplomskog rada (prema Pravilniku koji je usvojen u travnju 2020.)

Pravilnik o postupku korištenja program a za provjeru izvornosti teksta, članak 4.

U alat Turnitin prijavljuje se pomoću AAI identiteta (https://web2020.ffzg.unizg.hr/znanost/akademska-cestitost/), a prema Pravilniku potvrda o izvornosti trebala bi se priložiti kod slanja svake verzije rada koja ide mentoru na čitanje (s mentorom student dogovara kada prilaže izvještaj dobivan Turnitin-om).

Obrana rada sastoji se od dva dijela. Najprije student prezentacijom u 15 do najviše 20 minuta izlaže svoj rad. Slajdovi služe kao podsjetnik za izlaganje (a ne da se s njih čita). Treba prikazati najvažnije tablice i grafove i interpretirati ih u smislu trendova i značajnosti. Nakon izlaganja slijede pitanja članova povjerenstva.
Obrana je javna pa joj osim diplomanta i povjerenstva mogu prisustvovati i kolege, studenti, profesori, prijatelji, članovi obitelji diplomanta… Ljepše je i svečanije ako je prisutna i publika.

Uvez

Uobičajeno je da se dostavlja meki, spiralni uvez (tri primjerka). Neki mentori i članovi komisije traže samo e-verziju rada, neki mentori traže tvrdi uvez, pa se o tome treba dogovoriti s mentorom i članovima povjerenstva.

Prijava diplomskoga ispita

Nakon što student preda gotov diplomski rad i dogovori datum obrane, u tajništvo Odsjeka treba donijeti:
1. potvrdu o sudjelovanju u istraživanjima
2. razlikovni studenti trebaju donijeti potvrdu o položenim razlikovnim ispitima
Navedene dokumente potrebno je donijeti na ovjeru nakon što je dogovoren datum obrane i članovi povjerenstva, a najkasnije 8 dana prije same obrane.

Student prije obrane obavezno treba prijaviti obranu diplomskog ispita u ISVU na rok koji je moguće prijaviti (bez obzira na datum obrane prijavljuje se na prvi otvoreni rok).

Svi potrebni obrasci i upute za prijavu obrane diplomskog rada nalaze se na sljedećoj poveznici:

HODOGRAM ZA ZAVRŠETAK DIPLOMSKOG STUDIJA

Dokumenti koji se donose na obranu

Ako rad ima metodičku komponentu: obrazac o metodičkoj komponenti rada:

Obrazac o metodičkoj komponenti rada

Nakon obrane, tj. završetka studija na oba odsjeka

Student treba ispuniti formulare preuzete sa stranice Studentske službe online:

Obrasci potrebni za završetak i izdavanje diplome diplomskoga studija).

Nakon obrane studenti sami pohranjuju radove u repozitorij, a izjave više nisu potrebne. Detaljne upute za pohranu nalaze se na stranicama Knjižnice:

Upute za diplomante: pohranjivanje diplomskih radova u repozitorij

Ako je student izradio i obranio rad s metodičkom komponentom, treba donijeti i ispunjeni obrazac o metodičkoj komponenti rada. Obrazac potpisuje mentor i ovjerava Odsjek, a potom ga student predaje u Centar za obrazovanje nastavnika.

Diplomski radovi na studiju fonetike

Na poveznicama se nalazi popis obranjenih diplomskih radova na studiju fonetike od 2011. godine, pohranjenih u starome repozitoriju i od 2018. godine, pohranjeni u novom repozitoriju knjižnice Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.