Etičko povjerenstvo Odsjeka za fonetiku

Članovi Etičkoga povjerenstva Odsjeka za fonetiku imenovani su na sjednici Vijeća Odsjeka za fonetiku 18. 10. 2021. za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023, u sastavu:

prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić (predsjednica)
Soba: B-314, e-mail: gvarosan@ffzg.hr

doc. dr. sc. Arnalda Dobrić (zamjenica)
Soba: B-312, e-mail: adobric@ffzg.hr.

doc. dr. sc. Ines Carović (članica)
Soba: B-319, e-mail: icarovic@ffzg.hr

Datumi održavanja sjednica Etičkog povjerenstva:

  • 11. 10. 2021.
  • 8. 11. 2021.
  • 13. 12. 2021.
  • 10. 1. 2022.
  • 14. 3. 2022.
  • 11. 4. 2022.
  • 9. 5. 2022.
  • 6. 6. 2022.
  • 11. 7. 2022.
  • 12. 9. 2022.

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Odsjeka za fonetiku

Upute za prijavu istraživanja

Obvezna dokumentacija:

Formular Pristanka na sudjelovanje u istraživanju

Obrazac za prijavu istraživanja etičkom povjerenstvu za istraživanja s ljudima

Dopunska dokumentacija:

Postupak dobivanja pristanka sudionika na sudjelovanje u istraživanju

Suglasnost mentora za provedbu istraživanja*
*ovaj se dokument prilaže radu (seminarskom, diplomskom ili članku) ako istraživanje ne ide na Etičko povjerenstvo, odnosno, ako mentor jamči da je istraživanje provedeno u skladu s Etičkim kodeksom.