Sveučilišni diplomski studij

Uvjeti i kriteriji za upis na sveučilišni diplomski studij fonetike

Uvjet za upis diplomskog studija fonetike (smjerovi: Govorništvo, Rehabilitacija slušanja i govora, Znanstveno usmjerenje fonetike) je završen sveučilišni prijediplomski studij (minimalno 180 ECTS-a) iz humanističkih, društvenih, umjetničkih, tehničkih, interdisciplinarnih i drugih područja znanosti.

Glavni kriterij za upis na diplomski studij fonetike ukupan uspjeh na prijediplomskom studiju (prosjek svih ocjena). Prema potrebi i u slučaju da je broj zainteresiranih veći od kvote, razredbeni postupak za upis na diplomski studij fonetike može uključiti i evaluaciju putem intervjua s pristupnicima te dobivene nagrade i druge aktivnosti pristupnika koje su povezane s uspjehom na preddiplomskom studiju.

Studenti koji nisu završili preddiplomski studij fonetike nemaju obvezu polaganja razlikovnih predmeta, a kompetencije potrebne za praćenje nastave ostvarit će u dogovoru s mentorima i nastavnicima na pojedinima kolegijima.

Govorništvo

Smjerom govorništvo diplomskoga studija fonetike obrazuju se stručnjaci usmjereni na poučavanje retorike, javnoga govora te govora u elektroničkim medijima. Tijekom diplomskoga studija stječu znanja o svim monološkim i dijaloškim govorničkim vrstama, razvijaju sposobnosti normativnoga i deskriptivnoga pristupa argumentaciji, sposobnosti analize i evaluacije javnoga nastupa, teorijska znanja o usavršavanju govorničkih vještina (glas i izgovor, stil, jezična i govorna elegancija, neverbalna komunikacija) te sposobnosti  fonetske procjene govornoga statusa profesionalnih i neprofesionalnih govornika.

Rehabilitacija slušanja i govora

Tijekom studija studenti razvijaju sposobnost prepoznavanja urednoga govorno-jezičnoga razvoja i odstupanja od njega, razumijevanje mehanizama slušanja i funkcionalna dijagnostika sluha i slušanja, s naglaskom na usklađenost metoda rane i kompleksne dijagnostike te kasnije rehabilitacije s verbotonalnom metodom, sposobnost uočavanja, analize i ispravljanja izgovornih pogrešaka prilikom učenja stranih jezika, što uključuje i hrvatski kao strani jezik (ali i ispravljanje dijalektalnog hrvatskog govora u svrhu ovladavanja standardom) prema temeljnim postavkama verbotonalne metode, ovladavanje tehničkim karakteristikama i primjenom aparata koji se koriste u dijagnostici i rehabilitaciji sluha i slušanja, uključujući izbor slušnih pomagala i praćenje njihove uporabe.

Znanstveno usmjerenje fonetike

Znanstvenim smjerom diplomskoga studija fonetike obrazuju se stručnjaci za teorijsku i eksperimentalnu fonetiku usmjereni na znanstveno-istraživački rad u govornim i fonetskim znanostima. Oni su sposobni primjenjivati, analizirati i unaprjeđivati metode analize i sinteze govora, te adekvatno interpretirati govorne podatke u odnosu na aktualni istraživački prostor.

Izvedbeni plan diplomskog studija fonetike

Govorništvo

Rehabilitacija slušanja i govora

Znanstveno usmjerenje fonetike