Redovni jesenski ispitni rok u akad. god. 2023./2024.

JESENSKI ROK 26. 8. 2024. – 20. 9. 2024.

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 3. 9., 10. 9. i 17. 9., u 12.00, u B320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 2. 9., 9. 9. i 16. 9., u 9.00, u B320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 28. 8., 4. 9. i 11. 9. u 12.30 u B320
Govorna tehnologija 30. 8., 6. i 13. 9. u 12, javiti se na mail
   
Opća fonetika 3.9. i 17.9. u 14.00 u B-320
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 29. 8. i 12. 9. u 11 h u A-209
Govorništvo 28. 8. i 11. 9. u 10 h u A-209
Lingvistika govora 27. 8. i 10. 9. u 10 u B-320
Slušanje i govor 27.8. i 10.9. u 14..00 u B-320
   
Ortofonija 28. 8. i 11. 9. u 11 h u A-209
Razvoj govora 4.9., 11.9., 18.9. u 9 h u B320
   
Govornička argumentacija 27.08., 17.09. u 10 sati u B318
Metodika govorništva 27. 8. i 10. 9. u 10 u B-320
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 28. 8. i 11. 9. u 10 h u A-209
Govorničke vrste 3.9. i 17.9. u 14.00 u B-320
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 29. 8. i 12. 9. u 10 h u A-209
   
Audiologija i spaciocepcija 2. i 11. 9. u 12 u Suvagu
Audiotehnika 4.9., 11.9., 18.9. u 9 h u B320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 30.08. i 13.09. u 15 sati, B- 320
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 27.8. i 10.9. u 14..00 u B-320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 27.8. i 10.9. u 14..00 u B-320
   
Akustička fonetika – seminar 3. 9., 10. 9. i 17. 9., u 14.00, u B317
Metodologija znanstvenog rada 3. 9., 10. 9. i 17. 9., u 16.00, u B317
Statistika 4.9., 11.9. i 18.9. u 10h u D2
Istraživanje proizvodnje govora 2. 9., 9. 9. i 16. 9., u 14.00, u B317
Psihoakustika – seminar 3.9. i 17.9. u 14.00 u B-320
Računalna analiza i sinteza govora 30. 8., 6. i 13. 9. u 12, javiti se na mail
Izborni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Fonetika i fonologija 4.9., 11.9., 18.9. u 9 h u B320
Fonetska korekcija izgovora 27.8. i 10.9. u 14..00 u B-320
Forenzična fonetika 29. 8. i 12. 9. u 10 h u A-209
Govorna fluentnost 4.09., 11.09. i 18.09. u 10:00, B-320
Govor i pokret 27.8. i 10.9. u 14..00 u B-320
Govorničke vještine 27.08. i 17.09. u B315 u 12 sati
Govorništvo za nastavnike (NM) 27.08. i 17.09. u B315 u 12 sati
Koartikulacija 2. 9., 9. 9. i 16. 9., u 14.00, u B317
Neurofonetika 4.09., 11.09. i 18.09. u 10:00, B-320
Neverbalna komunikacija 29. 8. i 12. 9. u 10 h u A-209
Povijest govorništva 27.08, 17.09. u B318 u 11 sati
Proizvodnja govora (NM) 4.09., 11.09. i 18.09. u 10:00, B-320
Retorika i stilistika 27. 8. i 10. 9. u 10 u B-320
Teorija informacije i komunikacije 30. 8., 6. i 13. 9. u 12, javiti se na mail
Učenje stranog jezika 28. 8., 4. 9. i 11. 9. u 12.30 u B320
Verbotonalna teorija 27.8. i 10.9. u 14..00 u B-320
Prozodija riječi i rečenice 3.9. i 17.9. u 14.00 u B-320