Gabrijela Kišiček

Gabrijela Kišiček

Dr. sc. Gabrijela Kišiček, doc.
Ured: B 318
tel: 4092 092
gkisicek@ffzg.hr
Konzultacije: PON 13-14 i prema dogovoru (putem e-maila, Zoom-a)

Bibliografija

Gabrijela Kišiček, docentica na Odsjeku za fonetiku, rođena je 1977. u Varaždinu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2004. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za slavistiku i Odsjeku za fonetiku. Iste godine upisala je poslijediplomski znanstveni studij lingvistike, smjer fonetika. Od veljače 2008. zaposlena je na Odsjeku za fonetiku na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskoga jezika kao znanstveni novak-asistent. Iste godine obranila je kvalifikacijski rad pod nazivom Usporedba ženske i muške retorike pod mentorstvom profesora emeritusa Ive Škarića. U siječnju 2012. doktorirala je na temu Forenzično profiliranje i prepoznavanje govornika gradskih varijeteta hrvatskoga jezika pod mentorstvom prof. dr. Gordane Varošanec-Škarić. Od 2012. do 2018. zaposlena je kao viša asistentica, a 2018. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskoga fakulteta sudjelovala je u nastavi kolegija Ortoepija hrvatskoga jezika I, Neverbalna komunikacija, Govorništvo, Govornička argumentacija, Povijest govorništva i Govorništvo za nastavnike. Također, surađivala je u nastavi nekoliko fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu izvodeći kolegije: Govorničke vještine na Agronomskom fakultetu, Komunikacija u nastavi na Prirodoslovno matematičkom fakultetu i Kultura govora na Kineziološkome fakultetu. Članica je stručnog vijeća i predavač na Poslijediplomskom studiju hrvatske kulture. Kao vanjski predavač sudjeluje u nastavi Katoličko-bogoslovnoga fakulteta u Đakovu gdje na đakonskome studiju predaje kolegij Retorika. Od 2002. radila do 2009. radila je kao mentorica na Govorničkoj školi „Ivo Škarić“. Sudjelovala je na više od 30 međunarodnih znanstvenih konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu te objavila 30-ak znanstvenih i stručnih radova iz područja forenzične fonetike, retorike, argumentacije. Autorica je stručne knjige Retorika i politika te koautorica knjige Retorika i društvo. Kao pozvani predavač 2013. sudjelovala je na Summer Institute on Argumentation na Sveučilištu u Windsoru u Kanadi. Bila je predsjednica Organizacijskog odbora 1. Međunarodne konferencije o retorici „Dani Ive Škarića“. Članica je Programskog odbora međunarodne konferencije European Conference on Argumentation (koja se održava svake dvije godine). Članica je Nadzornog odbora AILACT (Association for Informal Logic and Critical Thinking) te je članica međunarodne organizacije RSE (Rhetoric Society of Europe). Od 2012. do 2016. bila je predsjednica Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva.

Uz nastavu na fakultetu, Gabrijela Kišiček održala je i niz stručnih predavanja i radionica za širok spektar različitih profesija surađujući s brojnim institucijama: stručni skupovi za nastavnike osnovnih i srednjih škola (Agencija za odgoj i obrazovanje), radionice za moderatore i komentatore vojnih vježbi (Ministarstvo obrane), radionice o glasu i izgovoru za prevoditelje (Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja), predavanje za stručnjake za odnose s javnošću (HUOJ), predavanje za liječnike u politici (Akademija za politiku u zdravstvu)…Kao predavač radila je na Londonskoj školi za odnose s javnošću gdje je vodila kolegije: Retorika, Odnosi s medijima te Interno komuniciranje, a održala je više javnih predavanja različitih tema koje se tiču važnosti govorničke edukacije i javnoga govora.

Bila je voditeljica projekta kratkoročne potpore Sveučilišta pod nazivom: Govorničke kompetencije nastavnika u visokom obrazovanju: analiza i usporedba nastavnika humanistički, prirodnih i tehničkih znanosti. Također, sudjeluje na međunarodnom projektu COST akcije European Network for Argumentation and Public Policy Analysis kao članica upravljačkog odbora (Management Committee) te kao koordinatorica stručnih radionica (Training school coordinator).

Kao vanjski suradnik radi na Novoj TV.