Ana Vidović Zorić

Ana Vidović Zorić

Dr. sc. Ana Vidović Zorić, doc.
Ured: B 319
tel: 4092 098
anvidovi@ffzg.hr
Konzultacije: ČET 12-13 i anvidovi@ffzg.hr

Bibliografija

Ana Vidović Zorić rođena je u Sisku 2. kolovoza 1981. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sisku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2006. hrvatski jezik i književnost te fonetiku, a na istome je fakultetu 2015. završila Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, obranom disertacije Govorne pogreške u fonološkom kodiranju i fonetskoj izvedbi. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaposlena je od 2008. godine, gdje trenutno radi kao poslijedoktorandica. U zvanje znanstvenog suradnika u polju filologije izabrana je 2019. godine.

Na Odsjeku za fonetiku izvodi nastavu iz predmeta Artikulacijska fonetika, Govorne vježbe, Opća fonetika i Neurofonetika, a izvodila je nastavu i iz predmeta Fonetska transkripcija te Fonetika na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Na Odsjeku obavlja i poslove ISVU i MOZVAG koordinatorice, te je članica Povjerenstva za kvalitetu te Etičkog povjerenstva.

Surađivala je na znanstvenoistraživačkom projektu Proizvodnja i percepcija govora, a trenutno je suradnica na projektu KROKO – koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje Hrvatske zaklade za znanost, te na projektu Korpus govornih pogrešaka uz potporu Sveučilišta u Zagrebu. Izvršna je tajnica časopisa za fonetiku Govor / Speech.

Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskog filološkog društva, u kojemu je od 2012. do 2016. bila članica Predsjedništva Odjela za fonetiku. Područja znanstvenog interesa su joj: neurofonetika, proizvodnja govora i govorna (dis)fluentnost. Redovito objavljuje znanstvene radove i sudjeluje na znanstvenim skupovima.