Redovni ljetni ispitni rok u akad. god. 2020./2021.

LJETNI ROK 14. 6. 2021. – 16. 7. 2021.

Obvezni kolegiji Datum, vrijeme i mjesto
Akustička fonetika 23., 29.6. i 6.7. u 12 sati, B-320/315/A-209
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 21., 28.6. i 5.7. u 9 sati, B-320/315/A-209
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 15., 29.6. i 6.7. u 16 sati u B-320/A-209
Govorna tehnologija 18. i 25.6., 2.7. u 12 sati, online
Opća fonetika 15.6., 6.7., 13.7., 14:00 – 15:00, online
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 15. 6., 29. 6. 10:00 – 11: 00 h, D6; 6. 7. 9:00 – 10:00 h A-209
Govorništvo 15. 6., 29. 6. 11:00 – 12: 00 h, D6; 6.7. u 10:00, u A-209
Lingvistika govora 15.6., 29.6. i 6.7. u 10 u B-315
Slušanje i govor 14.6., 21.6., 5.7. u 16 sati, online
Ortofonija 15. 6., 29. 6., 6.7. 10:00 – 12: 00 h, A-209
Razvoj govora 15.6., 21.6 i 29.6. u 9.30 – B320
Govornička argumentacija 29.6., 6.7., 13.7. u 10h
Metodika govorništva 15.6., 29.6. i 6.7. u 10 u B-315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 15. 6., 29. 6. 10:00 – 12: 00 h, D6; 6.7. 10:00 u A-209
Govorničke vrste 15.6., 6.7., 13.7., 14:00 – 15:00, online
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 15. 6., 29. 6. 11:00 – 12: 00 h, D6; 6.7. 10:00 u A-209
Audiologija i spaciocepcija 16. i 23.6., 7.7., u 12 sati, SUVAG uživo ili na daljinu
Audiotehnika 15.6., 21.6 i  29.6. u 9.30 – B320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 14.6. u 17 sati, D-1; 21.6., 5.7. u 17.00, D 1 (ili online)
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 14.6., 21.6., 5.7. u 16 sati, online
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 14.6., 21.6., 5.7. u 16 sati, online
Akustička fonetika – seminar 23., 29.6. i 6.7. u 14 sati, online
Metodologija znanstvenog rada 23., 29.6. i 6.7. u 16 sati, online
Statistika 17.6., 24.6. i 1.7. u 10 sati, D2 (ili online)
Istraživanje proizvodnje govora 21., 28.6. i 5.7. u 9 sati, B-320/315/A-209
Psihoakustika – seminar 15.6., 6.7., 13.7., 14:00 – 15:00, online
Računalna analiza i sinteza govora 18. i 25.6., 2.7. u 12 sati, online
Izborni kolegiji
Fonetika i fonologija 15.6., 21.6. i  29.6. u 9.30 – B320
Fonetska korekcija izgovora 14.6., 21.6., 5.7. u 16 sati, online
Govor i pokret 14.6., 21.6., 5.7. u 16 sati, online
Govor masovnih medija 15. 6., 29. 6. 10:00 – 12: 00 h, A-209; 6.7. u 10:00, u A-209
Govorništvo za nastavnike (NM) 29.6., 6.7., 13.7. u 12h
Istraživanja percepcije govora 14.6., 21.6., 5.7. u 16.00, D 1 (ili online)
Koartikulacija 21., 28.6. i 5.7. u 14 sati, online
Korekcija izgovora 15.6., 21.6. i  29.6. u 9.30 – B320
Neurofonetika 16.6., 7.7. i 14. 7. u 12.00, D-1
Neurolinguistics 14.6., 21.6., 5.7. u 16.00, D 1 (ili online)
Neverbalna komunikacija 15. 6., 29. 6. 11:00 – 12: 00 h, D6; 6. 7. 13:00 – 14:00 h A-209
Ortoepija hrvatskoga jezika II 15.6., 29.6. i 6.7. u 10 u B-315
Povijest govorništva 29.6., 6.7., 13.7 u 11h
Proizvodnja govora (NM) 16.6., 7.7.i 14. 7. u 12.00, D-1
Prozodija riječi i rečenice 15.6., 6.7., 13.7., 14:00 – 15:00, online
Psihoakustika 15.6., 6.7., 13.7., 14:00 – 15:00, online
Research into speech perception 14.6., 21.6., 5.7. u 16.00, D 1 (ili online)
Retorika i stilistika 15.6., 29.6. i 6.7. u 10 u B-315
Teorija informacije i komunikacije 18. i 25.6., 2.7. u 12 sati, online
Učenje stranog jezika 15., 29.6. i 6.7. u 16 sati u B-320/A-209