Redovni ljetni ispitni rok u akad. god. 2018./2019.

LJETNI ROK 10. 6. 2019. – 12. 7. 2019.

Obvezni kolegiji:

Akustička fonetika 18.6., 26.6. i 2.7. u 12 sati, B-320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 17.6., 24.6. i 1.7. u 9 sati, B-320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 11.6., 18.6. i 2.7. u 10 sati, B-320
Govorna tehnologija 12.6., 19.6. i 3.7. u 15 sati, javiti se na e-mail
Opća fonetika 18.6., 2.7. i 9.7. u 12 sati, B-315
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 11.6., 18.6. i 26.6. u 10 h, A-209
Govorništvo 12.6., 19.6. i 3.7. u 10 h, A-209
Lingvistika govora 11.6. u 11 sati, B-315; 18.6. i 2.7. u 10 sati u B-315
Slušanje i govor 10.6. u 8 sati i 17.6. u 12 sati, D5; 1.7. u 14 sati A-302
Ortofonija 12.6., 19.6. i 3.7. u 10 h, A-209
Razvoj govora 11.6., 2.7. i 9.7. u 9 sati u B320
Govornička argumentacija 11., 18.6 i 2.7. u 10 sati B318
Metodika govorništva 11.6. u 11 sati, B-315; 18.6. i 2.7. u 10 sati u B-315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 12.6., 19.6. i 3.7. u 10 h, A-209
Govorničke vrste 18.6., 2.7. i 9.7. u 12 sati, B-315
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 11.6., 18.6. i 26.6., u 10 h, A-209
Audiologija i spaciocepcija 12.6., 19.6. i 3.7. u 12 sati, SUVAG
Audiotehnika 11.6., 2.7. i 9.7. u 9 sati u B320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 10.6., 17.6., 24.6., 1.7., 8.7. u 18 sati, SUVAG
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 10.6. u 8 sati i 17.6. u 12 sati, D5; 1.7. u 14 sati A-302
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 10.6. u 8 sati i 17.6. u 12 sati, D5; 1.7. u 14 sati A-302
Akustička fonetika – seminar 18.6., 26.6. i 2.7. u 14 sati, B-317
Metodologija znanstvenog rada 12.6., 26.6., 3.7. i 10.7. u 11 sati, B-312
Statistika 12.6., 28.6. i 5.7. u 12h, A-229
Istraživanje proizvodnje govora 17.6., 24.6. i 1.7. u 9 sati, B-320
Psihoakustika – seminar 18.6., 2.7. i 9.7. u 12 sati, B-315
Računalna analiza i sinteza govora 12.6., 19.6. i 3.7. u 12 sati, javiti se na e-mail

Izborni kolegiji:

Fonetika i fonologija 11.6., 2.7. i 9.7. u 9 sati u B320
Fonetska korekcija izgovora 11.6., 2.7. i 9.7. u 9 sati u B320
Govor i pokret 10.6. u 8 sati i 17.6. u 12 sati, D5; 1.7. u 14 sati A-302
Govor masovnih medija 12.6., 19.6. i 3.7. u 10 h, A-209
Govorništvo za nastavnike (NM) 11., 18.6. i 2.7. u 12 sati B318
Istraživanja percepcije govora 12.6., 26.6., 3.7. i 10.7. u 11 sati, B-312
Koartikulacija 17.6., 24.6. i 1.7. u 12 sati, B-317
Korekcija izgovora 11.6., 2.7. i 9.7. u 9 sati u B320
Neurofonetika 10. 6., 17. 6. i 9. 7. u 12:00; B-320
Neurolinguistics pismeni: 10.6. u 8 sati i 17.6. u 12 sati, D5; 1.7. u 14 sati A-302
Neverbalna komunikacija 11.6., 18.6. i 26.6., u 10 h, A-209
Ortoepija hrvatskoga jezika II 11.6. u 11 sati, B-315; 18.6. i 2.7. u 10 sati u B-315
Povijest govorništva 11., 18.6. i 2.7. u 11 sati, B318
Proizvodnja govora (NM) 17.6., 24.6. i 1.7. u 9 sati, B-320
Prozodija riječi i rečenice 18.6., 2.7. i 9.7. u 12 sati, B-315
Psihoakustika 18.6., 2.7. i 9.7. u 12 sati, B-315
Research into speech perception 12.6., 26.6., 3.7. i 10.7. u 11 sati, B-312
Retorika i stilistika 11.6. u 11 sati, B-315; 18.6. i 2.7. u 10 sati u B-315
Teorija informacije i komunikacije 12.6., 19.6. i 3.7. u 12 sati, javiti se na e-mail
Učenje stranog jezika 11.6., 18.6. i 2.7. u 10 sati, B-320