Redovni zimski ispitni rok u akad. god. 2019./2020.

ZIMSKI ROK 27. 1. 2020. – 21. 2. 2020.

Obvezni kolegiji:

Akustička fonetika 4.2., 11.2. i 18. 2. u 12:00 sati, B-320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 3.2., 10.2. i 17. 2. u 9:00 sati, B-320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 4.2., 11.2. i 18.2. u 16 sati, B-320
Govorna tehnologija 30.1., 13. i 20.2. u 12 sati, javiti se na mail
Opća fonetika 29. 01. i 5.02. u 12.00 sati, A-209, 19.02. u 13.30 sati A-209
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 27.1., 3.2., 10.2. u 10:00 sati, A-209
Govorništvo 29.1., 5.2., 12.2. u 10:00 sati, A-209
Lingvistika govora 28.1., 4. 2. i 11.2. u 10 sati u B-315
Slušanje i govor 27.1., 3.2., 10.2. u 9.30, B-320
Ortofonija 29.1., 5.2., 12.2. u 10:00 sati, A-209
Razvoj govora 28.1., 4.2. i 11.2. u 9:00 sati, B320
Govornička argumentacija 4.02., 11.02. u 10 sati, B318, 20.02. u 12 sati, A209
Metodika govorništva 28.1., 4. 2. i 11.2. u 10 sati u B-315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 29.1., 5.2., 12.2. u 10:00 sati, A-209
Govorničke vrste 29. 01. i 5.02. u 12.00 sati, A-209, 19.02. u 13.30 sati A-209
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 27.1., 3.2., 10.2. u 10:00 sati, A-209
Audiologija i spaciocepcija 29.01.,05.02.,12.02., u 12 h , Poliklinika SUVAG, kneza Lj. Posavskog 10
Audiotehnika 28.1., 4.2. i 11.2. u 9:00 sati, B320
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 27.1., 3.2., 10.2. u 9.30, B-320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 27.1., 3.2., 10.2. u 9.30, B-320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 27.1., 3.2. i 17.2. u 18.00, Poliklinika SUVAG
Akustička fonetika – seminar 4.2., 11.2. i 18. 2. u 14:00 sati, B-317
Metodologija znanstvenog rada 5.2., 12.2., 19.2. u 11:00 sati, B-312
Statistika 29.1., 5.2. i 19.2. u 10.00 sati, D7
Istraživanje proizvodnje govora 3.2., 10.2. i 17. 2. u 9:00 sati, B-320
Psihoakustika – seminar 29. 01. i 5.02. u 12.00 sati, A-209, 19.02. u 13.30 sati A-209
Računalna analiza i sinteza govora 30.1., 13. i 20.2. u 12 sati, javiti se na mail

Izborni kolegiji:

Fonetika i fonologija 28.1., 4.2. i 11.2. u 9:00 sati, B320
Fonetska korekcija izgovora 28.1., 4.2. i 11.2. u 9:00 sati, B320
Govor masovnih medija 29.1., 5.2., 12.2. u 10:00 sati, A-209
Govorništvo za nastavnike (NM) 4.02., 11.02. u 10 sati, B318, 20.02. u 12 sati, A209
Istraživanja percepcije govora 5.2., 12.2., 19.2. u 11:00 sati, B-312
Koartikulacija 3.2., 10.2. i 17. 2. u 12:00 sati, B-317
Korekcija izgovora 28.1., 4.2. i 11.2. u 9:00 sati, B320
Neurofonetika 29. 01. i 5.02. u 12.00 sati, 19.02. u 13.30 sati B-320
Neurolinguistics 5.2., 12.2., 19.2. u 11:00 sati, B-312
Neverbalna komunikacija 27.1., 3.2., 10.2. u 10:00 sati, A-209
Ortoepija hrvatskoga jezika II 28.1., 4. 2. i 11.2. u 10 sati u B-315
Povijest govorništva 4.02., 11.02. u 10 sati, B318, 20.02. u 12 sati, A209
Proizvodnja govora (NM) 3.2., 10.2. i 17. 2. u 9:00 sati, B-320
Prozodija riječi i rečenice 29. 01. i 5.02. u 12.00 sati, A-209, 19.02. u 13.30 sati A-209
Psihoakustika 29. 01. i 5.02. u 12.00 sati, A-209, 19.02. u 13.30 sati A-209
Research into speech perception 5.2., 12.2., 19.2. u 11:00 sati, B-312
Retorika i stilistika 28.1., 4. 2. i 11.2. u 10 sati u B-315
Teorija informacije i komunikacije 30.1., 13. i 20.2. u 12 sati, javiti se na mail
Učenje stranog jezika 4.2., 11.2. i 18.2. u 16 sati, B-320