Upute za izradu diplomskoga rada i završetak diplomskoga studija

Odsjek za Fonetiku
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prijava teme i mentora

Studenti diplomskoga studija nakon upisa druge godine najprije trebaju razgovarati s potencijalnim mentorom (nakon 15. listopada). Ako nastavnik pristane biti mentorom, Vijeću Odsjeka za fonetiku upućuje se molba za odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora (u prilogu) te se prilaže suglasnost koju potpisuje mentor/komentor (u prilogu). Tijekom ljetnoga semestra posljednje akademske godine, nakon što Odsjek odobri temu i mentora, tajnica Odsjeka u ISVU upisuje naslov teme, ime i prezime mentora/komentora te datum donošenja suglasnosti odsjeka ili konačne suglasnosti obaju odsjeka (za jedinstveni rad). Pročelnik to ovjerava svojim potpisom.

Prilozi:
Molba za odobrenje teme diplomskoga rada i imenovanje mentora-komentora
Molba za odobrenje teme jedinstvenoga diplomskog rada i imenovanje mentora-komentora
Suglasnost za mentorstvo
Suglasnost za komentorstvo
Molba za promjenu teme i/ili mentora

Studenti koji žele promijeniti mentora najprije trebaju razgovarati s trenutačnim mentorom te zatražiti dopuštenje za izbor novoga mentora. Nakon toga, Vijeću Odsjeka upućuju molbu za odobrenjem promjene mentora. Novu temu/naslov odobrava Vijeće Odsjeka za fonetiku.
Ako studenti žele diplomirati do kraja ljetnoga ispitnog roka tekuće godine, tada:
a) prvu verziju rada trebaju predati mentoru do 15. svibnja tekuće godine
b) rad koji je mentor već pogledao i odobrio članovi komisije moraju dobiti najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, ako studenti žele da obrana bude prije završetka ljetnoga ispitnog roka.
Ako studenti žele diplomirati do 30. rujna tekuće godine, trebaju prvu verziju rada predati mentoru najkasnije do 1. srpnja.

Studenti trebaju pročitati članak 56. i 57. Pravilnika o studiranju.

Upute za pisanje i oblikovanje teksta

Upute za pisanje i oblikovanje teksta diplomskoga rada nalaze se u prilogu. Molimo studente da se pridržavaju tih uputa!

Upute za pisanje diplomskoga rada

Informacije o izradi i obrani diplomskoga rada

Prije početka konzultacija o početku izrade rada student u pisanom obliku predlaže mentoru temu rada i metodu na najviše jednoj stranici. Nakon toga na konzultacijama student i mentor dogovaraju plan rada. U svim fazama istraživanja i pisanja diplomskoga rada student ima pravo na konzultacije s mentorom, a prema potrebi i s ostalim nastavnicima Odsjeka.
Mentor je dužan upozoriti na propuste u radu i pomoći studentu da dovede rad do završnoga oblika koji se pohranjuje u knjižnicu.  Dakle, od studenta se očekuje da uloži ozbiljan napor od početka pisanja rada jer se i rad koji student prvi put predaje mentoru također ocjenjuje, tj. čini dio konačne ocjene. Dakako, konačnu ocjenu čini i prezentacija te odgovori na pitanja povjerenstva na samoj obrani.
Obrana rada sastoji se od dva dijela. Najprije student prezentacijom u 15 do najviše 20 minuta izlaže svoj rad. Slajdovi služe kao podsjetnik za izlaganje (a ne da se s njih čita). Treba prikazati najvažnije tablice i grafove i interpretirati ih u smislu trendova i značajnosti. Nakon izlaganja slijede pitanja članova povjerenstva.
Obrana je javna pa joj osim diplomanta i povjerenstva mogu prisustvovati i kolege, studenti, profesori, prijatelji, članovi obitelji diplomanta… Ljepše je i svečanije ako je prisutna i publika.

Uvez

Uobičajeno je da se dostavlja meki, spiralni uvez (tri primjerka). Neki mentori i članovi komisije traže samo e-verziju rada, neki mentori traže tvrdi uvez, pa se o tome treba dogovoriti s mentorom i članovima povjerenstva.

Prijava diplomskoga ispita

Nakon što student preda gotov diplomski rad i dogovori datum obrane, u tajništvo Odsjeka treba donijeti:
1. potvrdu o sudjelovanju u istraživanjima
2. razlikovni studenti trebaju donijeti potvrdu o položenim razlikovnim ispitima
Navedene dokumente potrebno je donijeti na ovjeru nakon što je dogovoren datum obrane i članovi povjerenstva, a najkasnije 8 dana prije same obrane.

Student prije obrane obavezno treba prijaviti obranu diplomskog ispita u ISVU na rok koji je moguće prijaviti (bez obzira na datum obrane prijavljuje se na prvi otvoreni rok).

Svi potrebni obrasci i upute za prijavu obrane diplomskog rada nalaze se na sljedećoj poveznici:

HODOGRAM ZA ZAVRŠETAK DIPLOMSKOG STUDIJA

Dokumenti koji se donose na obranu

Ako rad ima metodičku komponentu: obrazac o metodičkoj komponenti rada:
Obrazac o metodičkoj komponenti rada

Nakon obrane, tj. završetka studija na oba odsjeka

Student u tajništvo Odsjeka za fonetiku treba ispuniti formulare preuzete sa stranice Studentske službe (Obrasci potrebni za završetak i izdavanje diplome diplomskoga studija) i donijeti ih tajnici koja će ih potvrditi.
Sukladno Pravilniku o studiranju, diplomski se radovi moraju obavezno predati u Tajništvo Odsjeka u elektroničkome obliku. Nakon obrane Tajništvo upućuje konačni tekst diplomskoga rada u elektroničkome obliku u Knjižnicu u kojoj se svi diplomski radovi pohranjuju u njezinu digitalnome repozitoriju i time postaju dostupni korisnicima. Uz diplomski rad u elektroničkome obliku, student u Tajništvo Odsjeka mora predati ispunjenu i potpisanu Izjavu o pohrani diplomskoga rada u digitalni repozitorij, kojom određuje dostupnost svojega rada za korisnike.

Izjava o pohrani diplomskoga rada

Ako je student izradio i obranio rad s metodičkom komponentom, treba donijeti i ispunjeni obrazac o metodičkoj komponenti rada. Obrazac potpisuje mentor i ovjerava Odsjek, a potom ga student predaje u Centar za obrazovanje nastavnika.