EKSPERIMENTI

baza eksperimenata na fonetici


Upute za registraciju

Upišite svoje ime i prezime i e-mail adresu koju najčešće koristite. S obzirom da nemamo verifikaciju e-maila, provjerite jeste li upisali točnu adresu. Preko upisane e-mail adrese profesori će vam slati poveznice za "online" eksperimente, a također možete dobivati i upute za eksperimente koje ste prijavili, obavijesti o promjeni termina i slično.

U polja za korisničko ime upisujete svoj AAI@EduHr identitet i pripadajuću lozinku. Ako imate problema ili ne znate što je to AAI@EduHr identitet, obratite se informatičkoj službi. Nakon što sve upišete i kliknete na "spremi", ako ste ispravno unijeli korisničko ime i lozinku, automatski ćete biti ulogirani u aplikaciju i možete je početi koristiti.

Napomena: Nakon registracije, ime, prezime i e-mail možete u bilo kojem trenutku promijeniti u izborniku pod opcijom "Promjena podataka".