Marko Liker
Dr. sc. Marko Liker, doc.
Soba B317
mliker@ffzg.hr
tel: 6120 289

Bibliografija

Marko Liker radi kao docent na Odsjeku za fonetiku te je pročelnik Odsjeka od 2013. godine. Rođen je 14. studenog 1976. u Sisku. Osnovnu školu završio je u Petrinji, a Jezičnu gimnaziju u Sisku. Obranivši diplomski rad pod naslovom Analiza govora ''Sanjam'' Martina Luthera Kinga, ml. 2001. godine, završio je studij engleskog jezika i književnosti te fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2002. do 2009. na poslijediplomskom je znanstvenom studiju lingvistike (usmjerenje: fonetika). Kvalifikacijski je rad obranio 2005., a 16. studenoga 2009. godine doktorirao obranivši disertaciju Elektropalatografska metoda u opisu izgovora glasnika. Usavršavao se na Sveučilištu Queen Margaret u Edinburghu 2005. godine. Od 2007. do 2008. radio je na projektu EdSST u okviru Marie Curie Short-Term Fellowship programa na Sveučilištu Queen Margaret i na Sveučilištu Edinburgh. Istraživačka suradnja danas je proširena i na Sveučilište Cork u Irskoj. Za svoj je rad primio nekoliko nagrada: Rektorovu nagradu, Nagradu Franjo Marković, Nagradu Njemačkog istraživačkog vijeća kao potporu sudjelovanju na 16. međunarodnom kongresu fonetskih znanosti u Saarbruckenu, te Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika.Od 1. rujna 2001. radi kao znanstveni novak na projektu Produkcija i percepcija govora te sudjeluje na drugim istraživačkim projektima. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu sudjeluje u izvođenju preddiplomske, dipplomske i postdiplomske nastave. 25. svibnja 2012. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Odsjeku za fonetiku. Od 2012. godine voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta Proizvodnja i percepcija govora. Od 2005. bio je izvršni tajnik u časopisu Govor, a od 2010. u tom je časopisu glavni tajnik. Objavio je preko 20 znanstvenih radova, od toga 6 u CC publikacijama. Aktivno je sudjelovao na preko 20 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.