Gabrijela Kišiček

Gabrijela Kišiček

Dr. sc. Gabrijela Kišiček, doc.
Soba B318-b
gkisicek@ffzg.hr
tel: 4092 092

Bibliografija

Gabrijela Kišiček rođena je 1977. u Varaždinu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2004. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za slavistiku i Odsjeku za fonetiku. Iste godine upisala je poslijediplomski znanstveni studij lingvistike, smjer fonetika. Od veljače 2008. zaposlena je na Odsjeku za fonetiku na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskoga jezika. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskoga fakulteta sudjelovala je u nastavi kolegija Ortoepija hrvatskoga jezika I, Neverbalna komunikacija, Govorništvo, Govornička argumentacija, Povijest govorništva i Govorništvo za nastavnike. Također, surađivala je u nastavi nekoliko fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu izvodeći kolegije: Govorničke vještine na Agronomskom fakultetu, Komunikacija u nastavi na Prirodoslovno matematičkom fakultetu i Kultura govora na Kineziološkome fakultetu. Od 2002. radila do 2009. radila je kao mentorica na Govorničkoj školi „Ivo Škarić“. Sudjelovala je na 30-ak međunarodnih znanstvenih konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu te objavila 30-ak znanstvenih i stručnih radova. Koautorica je stručne knjige Retorika i društvo te kourednica knjige What do we know about the world? Rhetorical and Argumentative Perspectives izdane u Kanadi u sklopu serije knjiga Windsor Studies in Argumentation. Bila je predsjednica Organizacijskog odbora 1. Međunarodne konferencije o retorici „Dani Ive Škarića“. 2013. godine bila je pozvani predavač na 4. Summer Institute on Argumentation na Sveučilištu u Windsoru u Kanadi. Stručno se usavršavala kao predavač na različitim stručnim skupovima za nastavnike srednjih i osnovnih škola (Agencija za obrazovanje) te održavala radionice govorništva za svećenike i đakone (Katoličko-bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku), konferencijske prevoditelje (Poslijediplomski studij za prevoditelje Sveučilišta u Zagrebu) te Hrvatsku vojsku (Tečaj za moderatore i komentatore vojnih vježbi). Članica je međunarodne organizacije: RSE (Rhetoric Society of Europe) te članica Nadzornog odbora AILACT (Association for Informal Logic and Critical Thinking), a od 2012. do 2016. bila je predsjednica Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva.