Etičko povjerenstvo Odsjeka za fonetiku

Članovi u 2019/20. i 2020/21.

Prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić (predsjednica)
Soba: B-314, e-mail: gvarosan@ffzg.hr

doc. dr. sc. Arnalda Dobrić (članica)
Soba: B-312, e-mail: adobric@ffzg.hr

doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić (članica)
Soba: B-319, e-mail: anvidovi@ffzg.hr

Dokumentaciju je potrebno dostaviti isključivo u elektroničkom obliku na mail adresu fonetika@ffzg.hr, najkasnije 8 dana prije datuma sjednice Etičkog povjerenstva. Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u obzir.

Datumi održavanja sjednica Etičkog povjerenstva:

  • 7. 6. 2021.
  • 5. 7. 2021.
  • 13. 9. 2021.

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Odsjeka za fonetiku

Upute za prijavu istraživanja+

Obvezna dokumentacija:

Formular Pristanka na sudjelovanje u istraživanju

Obrazac za prijavu istraživanja etičkom povjerenstvu za istraživanja s ljudima

Dopunska dokumentacija:

Postupak dobivanja pristanka sudionika na sudjelovanje u istraživanju

Suglasnost mentora za provedbu istraživanja*
*ovaj se dokument prilaže radu (seminarskom, diplomskom ili članku) ako istraživanje ne ide na Etičko povjerenstvo, odnosno, ako mentor jamči da je istraživanje provedeno u skladu s Etičkim kodeksom.