Redovni jesenski ispitni rok u akad. god. 2019./2020.

JESENSKI ROK 31. 8. 2020. – 25. 9. 2020.

Obvezni kolegiji:

Akustička fonetika 7.9. u 9:00 sati, 15.9. i 22.9. u 12:00 sati, B-320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 7.9., 14.9. i 21.9. u 9:00 sati, B-320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 1.9., 15.9. i 22.9. u 16:00 sati, B-320
Govorna tehnologija 3., 17. i 24.9. u 12 sati, javiti se na mail
Opća fonetika 2.09., 16.09., 23.09. u 12.00 sati, B-320
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 7.9., 14.9., 21.9. u 10:00 sati, A-209
Govorništvo 2.9., 16.9. i 23.9. u 10:00 sati u A-209
Lingvistika govora 1.9, 15.9. i 22. 9 u 10 sati u B-315
Slušanje i govor 3.9. u 14.00, B-320; 14.9. i 21.9. u 9.30, B-320
Ortofonija 2.9., 16.9. i 23.9. u 10:00 sati u A-209
Razvoj govora 1.9., 15.9. i 22.9. u 9:00 sati, B-320
Govornička argumentacija 1.09, 8.09. 15.09.  u 10 sati
Metodika govorništva 1.9, 15.9. i 22. 9 u 10 sati u B-315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 2.9., 16.9. i 23.9. u 10:00 sati u A-209
Govorničke vrste 2.09., 16.09., 23.09. u 12.00 sati, B-320
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 7.9., 14.9., 21.9. u 10:00 sati, A-209
Audiologija i spaciocepcija 07.09.,16.09.,23.09. u 12h, Poliklinika SUVAG
Audiotehnika 1.9., 15.9. i 22.9. u 9:00 sati, B-320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 31.8., 7.9., 14.9. u 18.00, Poliklinika SUVAG
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 3.9. u 14.00, B-320; 14.9. i 21.9. u 9.30, B-320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 3.9. u 14.00, B-320; 14.9. i 21.9. u 9.30, B-320
Akustička fonetika – seminar 7.9. u 17:00 sati, 15.9. i 22.9. u 14:00 sati, B-317
Metodologija znanstvenog rada 7.9., 16.9. i 23.9. u 11:00 sati, B312
Statistika 1.9. i 15.9. u 10:00 sati, A-229; 22.9. u 12:00 sati, A-229
Istraživanje proizvodnje govora 7.9., 14.9. i 21.9. u 9:00 sati, B-320
Psihoakustika – seminar 2.09., 16.09., 23.09. u 12.00 sati, B-320
Računalna analiza i sinteza govora 3., 17. i 24.9. u 12 sati, javiti se na mail

Izborni kolegiji:

Fonetika i fonologija 1.9., 15.9. i 22.9. u 9:00 sati, B-320
Fonetska korekcija izgovora 1.9., 15.9. i 22.9. u 9:00 sati, B-320
Govor i pokret 3.9. u 14.00, B-320; 14.9. i 21.9. u 9.30, B-320
Govor masovnih medija 2.9., 16.9. i 23.9. u 10:00 sati u A-209
Govorništvo za nastavnike (NM) 1.09, 8.09. 15.09.  u 12 sati
Istraživanja percepcije govora 7.9., 16.9. i 23.9. u 11:00 sati, B312
Koartikulacija 7.9., 14.9. i 21.9. u 12:00 sati, B-320
Korekcija izgovora 1.9., 15.9. i 22.9. u 9:00 sati, B-320
Neurofonetika 2.09., 16.09., 23.09. u 12.00 sati, B-320
Neurolinguistics 7.9., 16.9. i 23.9. u 11:00 sati, B312
Neverbalna komunikacija 7.9., 14.9., 21.9. u 10:00 sati, A-209
Ortoepija hrvatskoga jezika II 1.9, 15.9. i 22. 9 u 10 sati u B-315
Povijest govorništva 1.09, 8.09. 15.09.  u 11 sati
Proizvodnja govora (NM) 7.9., 14.9. i 21.9. u 9:00 sati, B-320
Prozodija riječi i rečenice 2.09., 16.09., 23.09. u 12.00 sati, B-320
Psihoakustika 2.09., 16.09., 23.09. u 12.00 sati, B-320
Research into speech perception 7.9., 16.9. i 23.9. u 11:00 sati, B312
Retorika i stilistika 1.9, 15.9. i 22. 9 u 10 sati u B-315
Teorija informacije i komunikacije 3., 17. i 24.9. u 12 sati, javiti se na mail
Učenje stranog jezika 1.9., 15.9. i 22.9. u 16:00 sati, B-320