Ana Vidović Zorić

Ana Vidović Zorić

Dr. sc. Ana Vidović Zorić, poslijedoktorand
Soba B319
anvidovi@ffzg.hr
tel: 4092 098

Bibliografija

Ana Vidović Zorić rođena je u Sisku 2. kolovoza 1981. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sisku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2006. hrvatski jezik i književnost te fonetiku, obranivši rad pod naslovom Posebne jezične teškoće. 2008. upisala je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (smjer fonetika). Temu doktorske disertacije Govorne pogreške u fonološkom kodiranju i fonetskoj izvedbi obranila je u srpnju 2013.
Od 2006. do 2008. radila je kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti u Srednjoj školi Petrinja. Vodila je i tečajeve iz govorništva u sklopu Govorničke škole Ivo Škarić za darovite srednjoškolce, u organizaciji Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva. Od 1. travnja 2008. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistentice za rad na znanstvenoistraživačkom projektu Proizvodnja i percepcija govora, na kojemu sudjeluje u prikupljanju korpusa govornih pogrešaka. Na Odsjeku za fonetiku sudjelovala je u izvođenju nastave iz predmeta Artikulacijska fonetika, Fonetska transkripcija i Neurofonetika. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu izvodila je vježbe iz predmeta Fonetika.
Izvršna je tajnica časopisa za fonetiku Govor / Speech. Od 2012. članica je Predsjedništva Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva. Dosad je objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova i dva poglavlja u knjizi, te redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.