Diana Tomić

Diana Tomić (fotografirao Ratko Mavar)

Dr. sc. Diana Tomić, doc.
Soba B312
dtomic@ffzg.hr
tel: 4092 097

Bibliografija

Diana Tomić rođena je 17. veljače 1982. u Splitu. Osnovnu školu i I. jezičnu gimnaziju završila je u Splitu. 2000. godine upisuje dodiplomski studij fonetike i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakutetu u Zagrebu koji završava 2006. godine obranivši diplomski rad pod naslovom “Vokalski prostor djece s umjetnom pužnicom”. Od 2007. do 2013. studira na Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike (smjer fonetika). Studij završava 17.10.2013. obranivši doktorski rad pod naslovom “Odnos fonetskoga i fonološkoga razvoja glasa /r/ kod djece u dobi od 3 do 7 godina”. Od 1. lipnja 2007. radi kao znanstvena novakinja na projektu “Neurolingvistički aspekti bilingvizma”, a na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu asistentica sudjeluje u izvođenju nastave od ak.god. 2007./2008. Kao vanjski suradnik sudjelovala je u nastavi na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Agronomskom te Kineziološkom fakultetu. Od 2008. do 2010. bila je članica Vijeća Filozofskog fakulteta iz redova suradničkih zvanja. Od 2012. članica je Predsjedništva Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva. Objavila je devet znanstvenih radova (od kojih jedan u CC časopisu) i pet stručnih. Aktivno je sudjelovala u radu 15 međunarodnih i domaćih konferencija sa 18 izlaganja. Sudjelovala je u organizaciji 4 domaća i jednog međunarodnog skupa.